Αγιο ΠοτηριοΗ Λειτουργία των πιστών
Στη Λειτουργία των πιστών τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το σημαντικότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, γιατὶ σ᾿ αυτὸ συμμετέχουν και οι πιστοί (Θεία Κοινωνία).
Μεγάλη Είσοδος – Ομολογία της Πίστεως
Με την αναχώρηση των κατηχουμένων, ο Ιερέας απλώνει το αντιμήνσιο στην Αγία Τράπεζα, πάνω στο οποίο τελείται πάντοτε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. (Η λέξη αντιμήνσιο προέρχεται απὸ το Ἑλληνικὸ αντὶ και το Λατινικὸ mensa ποὺ σημαίνει τράπεζα, δηλαδὴ αντιτράπεζα. Είναι ένα τετράγωνο πανί, διακοσμημένο με την ταφὴ του Κυρίου ή τον Τίμιο Σταυρὸ ή με το Άγιο Ποτήριο κ.λ.π. Στις τέσσερις άκρες του φέρει ραμμένα μέσα σε ειδικὰ θυλάκια, λείψανα μαρτύρων.)
Στη συνέχεια ψάλλεται ο Χερουβικὸς ύμνος.
Χορός: «Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.».
«Εμείς, που μυστικὰ εικονίζουμε τα Χερουβεὶμ και ψάλλουμε στη ζωοποιὸ Αγία Τριάδα τον Τρισάγιο Ύμνο, ας αφήσουμε κάθε βιοτικὴ μέριμνα, για να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται απὸ τις αγγελικὲς τάξεις. Αλληλούια».
Η Εκκλησία μας καλεί ν᾿ απαλλαγούμε απὸ τις διάφορες σκέψεις ώστε να υποδεχθούμε τον Βασιλιὰ της δόξας, τον Χριστό. Παράλληλα με τους πιστοὺς που προετοιμάζονται για τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζεται και ο Λειτουργός με μία σειρὰ απὸ ευχὲς και πράξεις, ζητώντας απὸ τον Θεὸ να τον αξιώσει να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτὸ γιατὶ ο Λειτουργὸς αναγνωρίζει και ομολογεί την αναξιότητά του και το θείο μεγαλείο του Μυστηρίου, στο οποίο καλείται να διακονήσει. Προχωρεί προς το Θυσιαστήριο, ακριβώς επειδὴ δεν στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, αλλὰ στο θείο έλεος.
Έπειτα ο Ιερεὺς θυμιατίζει κυκλικὰ την αγία Τράπεζα, την ιερὰ Πρόθεση, τις δεσποτικὲς εικόνες και το λαό. Καθὼς θυμιατίζει λέει τις εξής ευχές:
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι..», «Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπάσωμεν…» και τον Ν΄ ψαλμὸ του Δαβίδ «Ἐλέησον με ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου...».
Στη συνέχεια ο Ιερέας κάνει τρείς μετάνοιες μπροστὰ απὸ την αγία Τράπεζα, ασπάζεται το άγιο αντιμήνσιο και λέγει τα εξής κατανυκτικὰ τροπάρια:
«Ἥμαρτον εἰς Σὲ Σωτήρ, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός· δέξαι με, Πάτερ, μετανοοῦντα καί ἐλέησόν με ὁ Θεός.
Κράζω σοι Χριστὲ Σωτὴρ τοῦ τελώνου τὴν φωνήν· Ἰλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ καί ἐλέησόν με ὁ Θεός».
Έπειτα καθένας υποκλίνεται στον συλλειτουργὸ του Ιερέα λέγοντας τα εξής:
«Ἀδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.».
Και προς το λαὸ υποκλινόμενος απὸ την Ωραία Πύλη λέγει:
«Τοῖς μισοῦσι καὶ τοῖς ἀγαπῶσιν ἡμᾶς συγχώρησον, Κύριε».
Και εισέρχεται ο Ιερέας στην αγία Πρόθεση και προσκυνά τα τίμια Δώρα λέγοντας:
«Ὁ Θεὸς ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἐλέησόν με».

Θεια ΛειτουργιαΓια να κρατήσει ο Λειτουργὸς στα χέρια του τα τίμια Δώρα πρέπει να περάσει απὸ το στάδιο της μετανοίας. Ο ψαλμὸς της μετανοίας που λέει ο Ιερέας καθὼς θυμιατίζει, τα κατανυκτικὰ τροπάρια, η προσκύνηση του αγίου Θυσιαστηρίου και της αγίας Πρόθεσης, η εκζήτηση συγνώμης απὸ τον Θεό, απὸ τους συλλειτουργούς, απὸ το λαό, όλα αυτὰ εξωτερικεύουν τα αισθήματα της μετανοίας του Λειτουργού. Με το παράδειγμά του ο Λειτουργὸς υποδεικνύει στους πιστοὺς το δρόμο της μετανοίας. Με τη μετάνοια εισερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι η έξοδος απὸ την αμαρτία και η είσοδος στην ουράνια Βασιλεία.
Στη μικρὴ Είσοδο ο Ιερέας καλύπτει το πρόσωπό του με το ιερὸ Ευαγγέλιο: ο Χριστὸς ήλθε για να κηρύξει τον λόγο του. Στη μεγάλη Είσοδο ο Ιερέας καλύπτει το πρόσωπό του με τα τίμια Δώρα: ο Χριστὸς έρχεται για να θυσιαστεί.
Τη στιγμὴ που ψάλλεται ο στίχος του Χερουβικού: «ὡς τόν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι», εξέρχεται ο Ιερέας απὸ την βορινὴ πύλη του Ιερού και εισέρχεται μπροστὰ στην Ωραία Πύλη, όπου εύχεται στον Θεὸ υπὲρ όλου του κόσμου. Κατόπιν εισέρχεται εντὸς του Ιερού, όπου τοποθετεί το άγιο Ποτήριο και τον Δίσκο στην αγία Τράπεζα, τα οποία καλύπτει με τον Αέρα. Ο Αέρας είναι κάλυμμα, με το οποίο ο Ιερέας καλύπτει το Άγιο Ποτήριο και το Δισκάριο. Ο Ιερέας θυμιατίζει τα τίμια Δώρα και εύχεται μυστικὰ προς τον Θεὸ να τον αξιώσει για να προσφέρει τη μεγάλη και φοβερὰ θυσία του Υιού Του εις άφεσιν αμαρτιών των πιστών και για τη σωτηρία του κόσμου. Μετὰ τις αιτήσεις ακολουθεί η επίσημη ομολογία της χριστιανικής μας πίστεως, γι᾿ αυτὸ και προτρέπει τους πιστοὺς να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο με τις λέξεις «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν».

Θεια ΛειτουργιαΑκολουθεί το «Πιστεύω». Τη στιγμὴ που απαγγέλλεται το «Πιστεύω», ο Ιερέας κινεί τον Αέρα πάνω απὸ τα Τίμια Δώρα. Στην κίνηση αυτὴ δόθηκε ο συμβολισμὸς του σεισμού, που έγινε κατὰ την Ανάσταση του Χριστού.

Ο Αγιασμὸς των Τιμίων Δώρων
Ο Ιερέας: «Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν».
«Ας σταθούμε καλά· ας σταθούμε με φόβο· ας προσέξουμε να προσφέρουμε την αγία αναφορὰ με ειρήνη».
Τη στιγμὴ αυτὴ αρχίζει η αγία Αναφορά. Ο Ιερέας μάς προτρέπει να στεκόμαστε με προσοχὴ και ευλάβεια την ώρα αυτή.
Ο Χορός: «Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως».
«Ειρηνικὴ η αγάπη μας, δοξαστικὴ η θυσία μας».
Στην προτροπὴ του λειτουργού προς τους πιστοὺς να προσφέρουν την αγία Αναφορὰ εν ειρήνῃ, αυτοὶ απαντούν: Την προσφέρουμε πράγματι με ειρήνη και με αγάπη προς τον Κύριο και τους αδελφούς μας. Προσφέρουμε έλεος, δηλαδὴ αγάπη, που είναι καρπὸς της ειρήνης.
Ιερεύς: «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν».
«Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η ενότητα του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας».
Στο σημείο αυτὸ ο Ιερέας εξέρχεται στην Ωραία Πύλη και ευλογεί τους πιστούς. Η ευχὴ αυτὴ μάς προσφέρει τα αγαθὰ της Αγίας Τριάδος: απὸ τον Υιὸ χάρι, απὸ τον Πατέρα αγάπη, απὸ το Άγιο Πνεύμα κοινωνία.
Χορός: «Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου».
«Και με το πνεύμα σου».
Η απάντηση του λαού στην τριαδικὴ ευλογία του Λειτουργού δείχνει ότι οι πιστοί σε κάθε στιγμὴ της θείας Λειτουργίας μετέχουν ενεργὰ στην τέλεσή της.
Ιερέας: «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας».
«Ας υψώσουμε προς τον Θεὸ τις καρδιές μας».
Χορός: «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον».
«Έχουμε την καρδιά μας στραμμένη στον Θεό».
Ιερέας: «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ»
«Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο».
Οι πιστοὶ είναι πλέον έτοιμοι να προχωρήσουν προς την θεία Ευχαριστία. Και αυτὸ ακριβώς τους προτρέπει ο λειτουργός: Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο με το άγιο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.
Χορός: «Ἄξιον καὶ δίκαιον».
«Αξίζει και πρέπει».
Η απάντηση αυτὴ σημαίνει ότι συμφωνούν να ιερουργηθεί η θεία Ευχαριστία.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ