1σκήτευσε στό ὄρος τῆς Μυουπόλεως.
Γεννήθηκε κατά τό ἔτος 1035 στό χωριό Μουταλάσκη τῆς Καππαδοκίας. Οἱ γονεῖς του ἦταν πολύ ἐνάρετοι καί ὀνομάζονταν Ἰωάννης καί Σοφία. Φυσικά, σύμφωνα μέ τά ἱερά πιστεύω τους μεγάλωσαν καί τό παιδί τους, τόν Μελέτιο. Αὐτός, ὅταν μεγάλωσε ᾖλθε στήν Ἑλλάδα ἐπί Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ στή Μονή τῶν Ταξιαρχῶν τήν λεγόμενη τοῦ Συμβόλου, τήν μετέπειτα ἐπονομασθεῖσα τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἐκεῖ ἀφοῦ ἔλαμψε διά τῆς πνευματικῆς του ἀσκήσεως, ἀπεβίωσε εἰρηνικά τό 1105.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐξ Ἑῴας ἐκλάμψας ὡς πολύφωτος ἥλιος, καί ἐν Μυουπόλει ἀσκήσας θεοφόρε Μελέτιε, λαμπρύνεις τήν Ἑλλάδα τῷ φωτί, τῶν θείων ἀρετῶν σου ἀληθῶς. Διά τοῦτο ὡς προστάτην ἡμῶν θερμόν, τιμῶμέν σε κραυγάζοντες· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς μελετήσας ἐν τῷ νόμῳ τῷ τῆς χάριτος
Δένδρον ἐδείχθης τῆς ἀσκήσεως κατάκαρπον
Καί τοῦ Πνεύματος δοχεῖον ἡγιασμένον.
Ἀλλ’ ἀπαύστως καθικέτευε δεόμεθα
Πάσης θλίψεως λυτροῦσθαι καί κακώσεως
Τούς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Μελέτιε.

Μεγαλυνάριον.
Ἄγγελος ὡράθης μετά σαρκός, Μελέτιε Πάτερ, δι’ ἀγώνων ἀσκητικῶν· ὅθεν ἡ Μονή σου, ἐν σοί ἀγαλλιᾶται, ὑμνοῦσα θεοφόρε, τήν πολιτείαν σου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ