15 Δίκαιος Βασιλιάς Ἐζεκίας, ἦταν γιός τοῦ ἀποστάτη βασιλιά τοῦ Ἰούδα Ἄχαζ, πού ὑποστήριζε μέ μεγάλη θέρμη τά εἴδωλα. Ὁ Ἐζεκίας ὅμως, ἀκολούθησε ἐντελῶς διαφορετικό δρόμο ἀπό τόν πατέρα του.
Καταπολέμησε τήν εἰδωλολατρία, ἔδωσε στήν γιορτή τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια, καί ὑποστήριξε μέ τό προσωπικό του παράδειγμα ἀλλά καί τό βασιλικό του κύρος, τόν ἀληθινό Θεό. Ἀλλά καί ὁ Θεός τόν ὑποστήριξε ἀνάλογα.
Ὁ Ἐζεκίας λοιπόν ὄχι μόνο κατόρθωσε νά νικήσει τούς Φιλισταίους, ἀλλά κατόρθωσε νά ξεφύγει καί ἀπό τόν ζυγό τῶν Ἀσσυρίων, κατατροπώνοντας τόν Βασιλιά τους, Σεναριχείμ.
Οἱ σύμβουλοι τοῦ Ἐζεκία ἦταν οἱ προφῆτες Ἠσαΐας καί Μιχαίας. Ἀκόμα ὑποστήριξε πολύ τήν γεωργία καί τό ἐμπόριο, ὀχύρωσε τήν Ἱερουσαλήμ καί στόλισε τόν ναό τῆς Ἱερουσαλήμ.
Πέθανε τό 696 π.Χ καί τάφηκε μέ μεγάλη πομπή, στόν ὑψηλότερο τάφο τῶν υἱῶν τοῦ Δαυίδ. Ὑπῆρξε δέ ἕνας ἀπό τούς καλύτερους βασιλεῖς τοῦ Ἰούδα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ