20πῆρξε στά χρόνια τοῦ βασιλιά Μαξιμιανοῦ (286 – 305) καί καταγόταν ἀπό τήν πόλη Σιβεντοῦ τῆς Ἄνω Ἰλλυρίας. Ἦταν στρατιωτικός καί εἶχε φτάσει μέχρι καί τό βαθμό τοῦ τριβούνου. Καταγγέλθηκε στόν Μαξιμιανό ἀπό κάποιον Οὐάλεντα ὅτι εἶναι χριστιανός καί παραπέμφθηκε στόν ἔπαρχο Ἀριστείδη γιά ἀνάκριση. Ἀλλά ὁ Οὐρσίκιος ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν χριστιανική του πίστη καί βασανίστηκε σκληρά καί ποικιλοτρόπως. Ἐπειδή ὅμως ἐπέμενε νά ὁμολογεῖ τόν Χριστό, ἀποκεφαλίστηκε καί ἔτσι ἔλαβε ἔνδοξα τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ