5ἶναι ἄγνωστος ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Αἰθερίου. Ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.). Συλληφθείς ὑπό τοῦ ἄρχοντος Ἐλευσίου γιά τήν πρός τόν Χριστό πίστη του καί ἀρνηθείς νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ἐκάηκε μέ πυρακτωμένα σίδερα στά ὦτα, ὥστε οἱ κόρες τῶν ὀφθαλμῶν του κατέπεσαν. Ἐδέθηκε στή συνέχεια ἐπί τροχοῦ, ἐκρεμάσθηκε διά χαλινοῦ ἀπό τό στόμα, κατακάηκε στίς σάρκες μέ ἀναμμένες λαμπάδες, καί ἀφοῦ τόν ἐξάπλωσαν ἐπί πυρακτωμένης σχάρας, τόν ἀποκεφάλισαν, τό 303 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ