15 τόπος καταγωγῆς καί ὁ χρόνος ἀθλήσεως τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Γελασίου εἶναι ἄγνωστα. Αὐτός, κατά τούς χρόνους τῶν διωγμῶν, καταλήφθηκε ἀπό θεῖο ζῆλο, διεμοίρασε τά ὑπάρχοντά του στούς πτωχούς καί, ἀφοῦ ἐνδύθηκε λευκά ἱμάτια ἐπισκεπτόταν τούς διωκόμενους καί βασανιζόμενους Χριστιανούς, ἐζητοῦσε τίς εὐχές τους, κατασπαζόταν τίς πληγές τους, τούς ἐνεθάρρυνε στό μαρτύριό τους καί ἐφρόντιζε γιά τόν εὐπρεπή ἐνταφιασμό τους. Συλληφθείς, ἕνεκα τούτων, ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί, ἀφοῦ ὁμολόγησε τόν Χριστό ὡς Ἀληθινό Θεό, ἐβασανίσθηκε καί τέλος, ἀποκεφαλίσθηκε.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος Μάρτυς Γελάσιος ἔλαβε τόν ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ