15 Ἅγιος Καικίλιος ἔζησε κατά τόν 3ο αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν πρεσβύτερος στήν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς. Ὑπῆρξε χειραγωγός στό Χριστιανισμό τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Καρχηδόνος († 2 Ὀκτωβρίου). Ὁ Βαρώνιος καί ἄλλοι ἰστορικοί τόν θεωροῦν φίλο τοῦ φιλοσόφου Ὀκταβίου καί τοῦ νομικοῦ Μάρκου Μινουτίου Φήλικος. Μεταστραφείς στό Χριστιανισμό, ὁ Ἅγιος Καικίλιος ἀγωνίσθηκε γιά τήν πατρώα εὐσέβεια καί τή διδασκαλία τῶν θείων Γραφῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ