15 Ἅγιος αὐτός Μάρτυς, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα δέν γνωρίζουμε, ἦταν ἐκεῖνος πού ἔδωσε στόν Ἅγιο Μάρτυρα Ἑρμεία τό ἰσχυρό δηλητήριο, ἀλλά βλέποντας τήν ἀληθινή δύναμη τῆς πίστεως στόν Χριστό, ὁμολόγησε τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔγινε Χριστιανός. Τελειώθηκε μαρτυρικά δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ