7 Ἁγία Μάρτυς Πετρονίλα ἔζησε τόν 1ο ἢ 3ο αἰώνα μ.Χ. Στό κοιμητήριο τῆς Δομιτίλλης, στή Ρώμη, ὑπάρχει μία νωπογραφία, ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἀπό τόν 4ο αἰώνα μ.Χ., καί στήν ὁποία ἀπεικονίζεται τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Πετρονίλης.
Ἡ Ἁγία καταγόταν ἀπό εὐγενή οἰκογένεια, ἦταν Χριστιανή καί ἀρνήθηκε νά νυμφευθεῖ ἕναν εὐγενή, ὀνομαζόμενο Φλάσσο, ἐπειδή ἤθελε νά ἀφιερωθεῖ στό Νυμφίο της Χριστό. Γιά τόν λόγο αὐτό συνελήφθη καί τελειώθηκε μαρτυρικά.
Ἡ παράδοση θεωρεῖ, λόγῳ τοῦ ὀνόματός της, ὅτι ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἢ ἀφοσιωμένη μαθήτρια τοῦ Ἀποστόλου, πού τόν βοηθούσε στό ἔργο του. Ὅμως ἡ παράδοση αὐτή ἀναφέρεται σέ διάφορα βιβλία τῶν Γνωστικῶν τοῦ 6ου αἰώνος μ.Χ. καί οἱ περισσότεροι μελετητές - ἁγιολόγοι δέν ἀποδέχονται τήν ἄποψη αὐτή.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ