18τό δυτικό ἄκρο τῆς Εὐρώπης, τή Βρετανία, ἀπό τόν 5ο αἰώνα π.Χ. κατοικοῦσαν Κέλτες. Ὁ Χριστιανισμός ἐδῶ ἔρχεται γιά πρώτη φορά μέ τόν Ἅγιο Ἀριστόβουλο, ἀδελφό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Βρετανίας ἔχει μία μακρά ἱστορία καί παράδοση. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ παράδοση αὐτή εἶναι ἰδιαίτερα ἐπηρεασμένη ἀπό τήν ἑορτολογική τάξη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τήν αὐστηρότητα τοῦ Αἰγυπτιακοῦ καί Παλαιστινιακοῦ μοναχισμοῦ.
Ὁ Ἅγιος Ἀριστόβουλος καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί ἀναφέρεται ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πρός τούς οἰκείους τοῦ ὁποίου ἀποστέλλει ἀσπασμό. Ἦταν ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων καί ἀδελφός τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Κατεστάθη ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Βρετανίας, «τῆς νῦν Ἐγκλιτέρας, Σκωτίας καί Ἰβερνίας» καί ὑπέστη πολλά παθήματα ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Ὁ Ἅγιος ἵδρυσε τήν ἐκεῖ Ἐκκλησία, χειροτόνησε ἱερεῖς καί διακόνους, ἀνήγειρε ναούς καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει, ἐπίσης, τήν μνήμη του στίς 31 Ὀκτωβρίου μετά τῶν Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλῆ, Ἀμπλίου, Οὐρβανοῦ καί Ναρκίσσου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Τήν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τήν ἑξάχορδον, τήν μελωδήσασαν κόσμῳ τάς ὑπέρ νοῦν δωρεάς, ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν, Ἀμπλίαν, Ἀπελλῆν, σύν Ναρκίσσῳ, Οὐρβανόν καί Ἀριοτόβουλον ἅμα ὡς γάρ Ἀπόστολοι θεῖοι, χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ