Ἅγιος Ἱερόθεος (4 Οκτωβρίου)

AgiosIerotheos15 Ἅγιος Ἱερόθεος ἦταν πλατωνικός φιλόσοφος καί ἕνας ἀπό τά ἐννέα μέλῃ τοῦ Συμβουλίου τῆς Γερουσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ἀφοῦ δέχθηκε καί διδάχθηκε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, χειροτονήθηκε πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν τό 152 μ.Χ.
Μαθητής του ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ ὁποῖος στά συγγράμματά του πλέκει ἐγκώμια γιά τόν δάσκαλό του.
Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σέ βαθιά γεράματα, μετά ἀπό πολύχρονη ποιμαντική καί συγγραφική δραστηριότητα.
Ἡ τίμια κάρα του φυλάσσεται στό ὁμώνυμο μοναστῆρι στά Μέγαρα Ἀττικῆς. Ἐπίσης λείψανά του σῴζονται στό Ἅγιον Ὄρος (Ἱ. Μ. Ἄγ. Παύλου) καθώς καί στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἄγίου Ἀνδρέα (Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου ἡλίευσαι, ταῖς θεηγόροις πλοκαῖς, καί ὅλος γεγένησαι, ἱερωμένος Θεῷ, σοφέ Ἱερόθεε· σύ γάρ φιλοσοφίας, ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, ὤφθης θεολογίας, ἀκριβοῦς ὑποφήτης· δι’ ἧς μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τά κρείττονα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τόν Ἱεράρχην Ἀθηνῶν ἀνευφημοῦμέν σε
Ὡς μυηθέντες διά σοῦ ξέvα καί ἄρρητα,
Ἀνεδείχθης γάρ θεόληπτος ὑμvολόγος.
Ἀλλά πρέσβευε παμμάκαρ Ἱερόθεε
Ἐκ παντοίων συμπτωμάτων ἡμᾶς ῥύεσθαι,
Ἵνα κράζωμεν, χαίροις Πάτερ θεόσοφε.

Μεγαλυνάριον.
Ἱερογνωσίᾳ καταλαμφθείς, ἱερολογίας, μυστοδότης θεαρχικῆς, ὤφθης τοῖς ἐν κόσμῳ, ὡς Ἀποστόλων σύμπνους· διό σε Ἱερόθεε μεγαλύνομεν.


Εκτύπωση   Email