Ευθυμίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (20 Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]