Τεύχος 257 27 Νοεμβρίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

  

   

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 – ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (ε΄ 8 – 19)

[Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιη΄ 18 – 27)

[Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;]
      

   

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9 – 16)

[ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (α΄ 35 – 52)

[Η κλήσις των Αποστόλων]
      

 

   

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (γ΄ 23 – δ΄ 5)

[Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.]
              

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (ε΄ 24 - 34)

[Θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός: Έλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.]
      

 

 

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 – ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (ε΄ 22 – στ΄ 2)

[Ο καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.]

              

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ια΄ 27 - 30)

[Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.]
      

 

 

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

  

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ - Ομιλία στον πλούσιο νεανίσκο»
   Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (+)

                  

Τίς ἐντολές τίς ξέρεις;
Ἤλθαμε στήν Ἐκκλησία νά κάνομε τήν προσευχή μας.
Νά ζητήσομε ἀπό τόν Θεό, ὅτι θεωροῦμε ὅτι εἶναι καλύτερο γιά μᾶς. Νά ἀκούσομε τόν λόγο του, τήν συμβουλή του. Νά πάρομε δύναμη γιά τή ζωή μας.
Μέσα σ’ αὐτή τήν ὡραία προσδοκία, πού φυσικά ἔχομε ὅλοι ὅταν μπαίνομε στήν Ἐκκλησία, ἔρχεται τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε νά μᾶς δώσει, τήν πιό ὄμορφη, τήν πιό ἀνθρώπινη καί τήν πιό καλή διδασκαλία· καθοδήγηση.
Πῆγε ἕνας οἰκονομικά καλοπιασμένος ἄνθρωπος, ἕνας νέος στόν Χριστό καί τοῦ εἶπε:
—Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί πρέπει νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή;
Ὡραῖες σκέψεις, καλές ἐπιθυμίες, καλοί προβληματισμοί.
Μά ἀκόμη καί κακοί νά εἶναι οἱ προβληματισμοί, εἶναι προτιμότερο, ἀπό τό νά σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος μόνο κοιλιά, φαΐ καί σωματικές ἀνάγκες.
Ὁ Χριστός τοῦ ἀπάντησε:
—Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό ὑπάρχει. Γιά νά μᾶς ὁδηγεῖ. Τίς ἐντολές τίς ξέρεις;
Σάν νά τοῦ ἔλεγε: Ἅμα δέν τίς διαβάζεις καί δέν φροντίζεις νά τίς μάθεις, μεγάλο λάθος. Γιατί ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶμε.
«Οἶδας τάς ἐντολάς»;
—Τίς ξέρω, τίς ξέρω! Ποῖες ὅμως πρέπει νά τηρῶ γιά νά πάω στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
Ἀπάντησε ὁ Χριστός:
—Τό μή φονεύσεις, μή μοιχεύσεις, μή κλέψεις, μή ψευδομαρτυρήσεις.
Τοῦ λέει ὁ νέος:
—Ἀπό μικρό παιδί τά ἐφαρμόζω ὅλα.
Τί σημαίνει αὐτό;
Ἐδήλωσε ὅτι πρῶτα ἀπ’ ὅλα πίστευε στό Θεό.
Ἅμα κάποιος δέν πιστεύει, τό «οὐ κλέψῃς καί οὐ μοιχεύσῃς» θά κυττάξει;
Γιατί τά τηροῦσε ὅλα αὐτά;
Γιά χάρη τοῦ Θεοῦ.
Πίστευε λοιπόν στό Θεό, πίστευε καί στήν αἰώνια ζωή. Καί ἔδωσε ἀπάντηση πολύ ἴσια.
Ἀπαντᾶ ὁ Χριστός.
—Καλά κάνεις. Καλός εἶσαι. Ἀφοῦ τά τηρεῖς, θά πᾶς στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ρώτησε ὁ νέος:
—Τί περισσότερο μπορῶ νά κάνω;
—Ἄν θέλεις νά γίνεις τέλειος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἄν θέλεις νά κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, ἄφησε κάτι ἀπό αὐτά πού σέ δένουν. Ψάξε πιό βαθειά. Πούλησε ὅτι ἔχεις. Μοίρασέ τα στούς φτωχούς, καί ἔλα κοντά μου, νά γίνεις ἀπόστολος. Καί τότε θά ἔχεις μεγάλο θησαυρό ἐν οὐρανοῖς.
Ἀλλά ὁ νέος ἐκεῖνος, ἀντί νά πάει κοντά στόν Χριστό, νά γίνει ἀπόστολος, λυπήθηκε τά χρήματα του καί τήν περιουσία του· τούς κόπους καί μόχθους του. Ἔκανε μεταβολή καί ἔφυγε. Εἶπαν οἱ ἄνθρωποι στόν Χριστό:
—Δύσκολο πράγμα νά πάει ἄνθρωπος πλούσιος, μέ χρήματα πολλά, στόν Παράδεισο. Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἐννοώντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος κολλάει σ’ αὐτά καί τά προτιμᾶ καί ἀπό τόν Παράδεισο ἀκόμη καί ἀπό τήν αἰώνια ζωή. Χάνει τά μυαλά του.
Καί ὁ Χριστός πρόσθεσε:
—Δύσκολο εἶναι. Τόσο δύσκολο, ὅσο νά περάσει γκαμήλα ἀπό τήν τρύπα τῆς βελόνας. Μά ὑπάρχει καί ἕνα «ἀλλά». «Τά παρά ἀνθρώποις ἀδύνατα, δυνατά ἐστι παρά τῷ Θεῷ». Γιά τούς ἀνθρώπους δύσκολο καί ἀδύνατο. Γιά τόν Θεό ὄχι. Στό Θεό εἶναι ὅλα δυνατά.
Συνεπῶς: Ἀρχίζομε τήν πνευματική πορεία, μέ τό νά ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, φωτισμό, δύναμη, ἔλεος, καλωσύνη, συγχώρηση. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶμε, γιά νά ξεπεράσομε τόν κακό ἑαυτό μας. Τίς ὁποιεσδήποτε κακές μας ἰδέες. Τά ὅποια κολλήματα ἔχομε. Κολλᾶμε καμμιά φορά σέ ὡρισμένα πράγματα, πράξεις, ἔργα, λόγους, ἰδέες, θεωρίες καί δέν ξεκολλᾶμε οὔτε γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπό μόνοι μας. «Παρά ἀνθρώποις ἀδύνατον. Παρά δέ Θεῷ, δυνατά πάντα».
Ἐρώτημα πρῶτον:
Ὁ Θεός, ἐκείνους πού εἶναι πλούσιοι, τούς ἔχει γιά τόν σκουπιδοντενεκέ;
Ὄχι! Καθόλου.
Ἦταν πάμπλουτος ὁ Ἀβραάμ. Ἦταν πολύ πλούσιος ὁ Ματθαῖος. Ἦταν πλούσιος ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς. Ἦταν πλούσιος ὁ Ζακχαῖος. Ἦταν πλούσιοι ὁ Νικόδημος καί ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, πού ἔγιναν ἀπόστολοι καί ἐκήδευσαν τόν Χριστό. Καί πολλοί ἄλλοι ἦταν πλούσιοι. Δέν τούς ἐμπόδισαν τά πλούτη. Κάτι ἄλλο ἐμποδίζει.
Ποιό εἶναι ἐκεῖνο πού ἐμποδίζει;
Λάθος νά ἐμπιστεύεσαι τήν γῆ
Θυμᾶστε τί λέει τό Εὐαγγέλιο γιά τόν ἄφρονα πλούσιο; Εἶχε πολλά χωράφια. Καί πῆγαν καλά. Καί ἀφοῦ εἶδε ὅτι δέν χωρᾶνε οἱ ἀποθῆκες του, εἶπε:
—Θά τίς γκρεμίσω. Θά φτειάξω μεγαλύτερες καί θά τά βάλω ὅλα μέσα. Θά ἐξασφαλιστῶ καί θά πῶ:
—Ψυχή μου, ἔχεις πολλά ἀγαθά. Μά τήν ἴδια νύχτα ἄκουσε τήν φωνή τοῦ Θεοῦ πού τοῦ ἔλεγε:
—Ἄφρον! Ταύτῃ τῇ νυκτί, τήν ψυχή σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σου. Πεθαίνεις. Καί ὅλα αὐτά, γιά ποιόν τά μάζεψες;
Τί μᾶς λέει ὁ Χριστός;
Λάθος νά ἀκουμπᾶς τήν ψυχή σου, τήν ὕπαρξή σου στά ὑλικά πράγματα. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα δέν διατηροῦνται γιά πάντα. Κανείς δέν ξέρει πότε... κόβονται.
Καμμιά φορά, κόβονται ἐκείνη τή στιγμή πού τά θέλαμε περισσότερο καί ἔτσι ἀπογοητευόμαστε πιό πολύ.
Γι’ αὐτό μή κολλᾶμε τήν καρδιά μας σ’ αὐτά.
Ποῦ νά τήν κολλήσομε;
«Ταύτῃ τῇ νυκτί, τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ». Δηλαδή ποῦ πάει τώρα ἡ ψυχή μου; Τί γίνεται ἀπό δῶ καί πέρα;
Τήν μιά μέρα μέ τήν ἄλλη τήν συνδέομε:
Τό χθές μέ τό σήμερα.
Καί τό σήμερα μέ τό αὔριο.
Γι’ αὐτό κάνομε προγράμματα πῶς θά ἀποκτήσομε καί τί θά ἀποκτήσομε γιά τήν ζωή μας.
Τό σήμερα μέ τό πάντοτε, καί μέ τήν αἰώνια ζωή γιατί δέν ψάχνομε νά τά συνδέσομε; Κάποιο λάθος δέν γίνεται; Ἔ! Ἀπό τέτοια λάθη, ἦρθε νά μᾶς προφυλάξει τό Φῶς τοῦ κόσμου· ὁ Χριστός. 

      

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

     

                                     

Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
  
                       

Γεννήθηκε το 1906 από ευσεβείς και πολύ φτωχούς γονείς στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καρυστίας Ευβοίας. Στο σχολείο πήγε μέχρι Β΄ Δημοτικού. Τα γράμματα, όπως μου είπε, τα έμαθα διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Ο πατέρας του είχε πάει να δουλέψει στη διώρυγα του Παναμά, για να συντηρήσει την οικογένειά του. Κι ο μικρός Ευάγγελος - αυτό ήταν το όνομα του Γέροντα - δούλευε στα χωράφια και έβοσκε τα λιγοστά πρόβατά τους στις πλαγιές του χωριού. Εκεί διάβαζε και το Βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη. Τόσο πολύ τον συνεπήρε η αγία μορφή του Οσίου, που άρχισε να σκέπτεται να τον μιμηθεί.
Μικρός καθώς ήταν, 13-14 ετών, βρήκε τον τρόπο και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί εγκαταστάθηκε στα Καυσοκαλύβια και έγινε υποτακτικός σε ένα κελί, σε δύο πολύ καλά και αυστηρά Γεροντάκια. Έζησε μαζί τους 5-6 χρόνια, έμαθε την καλογερική, την «άκρα» και «χαρούμενη» όπως έλεγε, υπακοή, την καθαρή αγάπη του Θεού και δέχθηκε - άδολο και αγνό παιδί όπως ήταν - το διορατικό χάρισμα.
Όμως αρρώστησε άσχημα, και ο Θεός έδειξε ότι ήθελε να τον «μεταθέσει» στον κόσμο, για να μπορέσει να φωτίσει τους ανθρώπους με τη χάρη που είχε, να τους εμπνεύσει, να τους παρηγορήσει, να τους καθοδηγήσει. Έτσι, γύρισε στην πατρίδα του την Εύβοια, όπου εγκαταβίωσε στο Μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους στο Αυλωνάρι. Εκεί θεραπεύθηκε.
Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο, ο οποίος θαύμασε για τα ουράνια χαρίσματα του νέου Μοναχού και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, δίνοντάς του το όνομά του: Πορφύριος. Φανταστείτε ότι περιέγραψε στον Αρχιεπίσκοπο την Ιερά Μονή του Σινά με λεπτομέρειες, χωρίς ποτέ να την έχει επισκεφθεί!
Όταν η Ιερά Μονή του Αγίου Χαραλάμπους έγινε γυναικεία, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας Ευβοίας.
Το 1940 ήρθε στην Αθήνα, όπου διορίσθηκε εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική, κοντά στην Ομόνοια. Εκεί υπηρέτησε 33 χρόνια το Θεό και τους ανθρώπους, ζώντας στην ταπεινή αφάνεια και μεγαλουργώντας για τη δόξα του Θεού. Αφού, να σκεφθείτε, βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν την ειρήνη του Θεού. Ακόμη και τους γιατρούς βοηθούσε με τις χαρισματικές του διαγνώσεις, και πολλούς ασθενείς θεράπευε με τη χάρη του Θεού. Και όλα αυτά τα έκαμνε, ο αγράμματος για τον κόσμο, π. Πορφύριος, που ήξερε όμως άριστα τα άγια γράμματα του Θεού. «Ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας».
Όταν πήρε τη σύνταξη του από τον Άγιο Γεράσιμο, έζησε μερικά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο Καλισσίων Πεντέλης και τελικά κατέληξε στο Μήλεσι της Μαλακάσας, κάπου 39 χιλ. από την Αθήνα, στο δρόμο για τη Λαμία, και άλλα 5 χιλ. στο δρόμο προς Ωρωπό, όπου έζησε το ίδιο ταπεινά, παλεύοντας με τις αρρώστιες του, που του χαρίσθηκαν από την αγάπη του Θεού ως «σκόλοψ τη σαρκί, ίνα μη υπεραίρηται».
Ο τόπος εκείνος έγινε αληθινό προσκύνημα. Επεδίωκε ο Γέροντας την αφάνεια, και ο Θεός τον δόξαζε. «Ο κόσμος - θα γράψει αργότερα - με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουνε ότι είμαι άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου ... και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα».
Ο Γέροντας έφυγε από τη ζωή ταπεινά στο κελί του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, στις 2 Δεκεμβρίου 1991. Είχε την εσωτερική πληροφορία ότι το τέλος ήταν «εγγύς» και ήθελε να πεθάνει ταπεινά, μακριά από τον κόσμο, μέσα στη γαλήνη του Θεού. Κανείς δεν πληροφορήθηκε το θάνατό του, παρά μόνο οι κελιώτες των Καυσοκαλυβίων. Η κηδεία του έγινε ταπεινή, απέριττη, καλογερική, μέσα στο ειρηνικό και σεπτό περιβόλι της Παναγίας.   


Aπό το βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ Ανθολόγιο Συμβουλών»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


«Σας έχω ξαναπεί ότι, μετά θάνατον θα' μαι πιο πολύ κοντά σας, απ’ όσο τώρα, διότι θα ζω πιο κοντά με τον Χριστό.»
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου «Βίος και Λόγοι». 

                  

                                        

Διαβάστε επίσης:

     
«Τί ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» (Κυριακή ΙΓ΄Λουκά), του πρ. Επισκ. Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης, Αθαν. Γιέβτιτς (Απομαγνητοφωνημένο κήρυγμα)
Η προσκόληση στα χρήματα (Κυριακή ΙΓ' Λουκά), Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζα
Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (+) [ομιλία του στίς 30/11/1997]
Λόγοι περί ακτημοσύνης και μοναχικής αποταγής

     

           

        

  

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Παράμονος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ 370 σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος
Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος ὁ νέος Ἱερομάρτυρας
                                        

         

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος

Ὁ Ἁγιος Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Μηθύμνης
                                        

         

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

          

Ὁ Προφήτης Ναούμ

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων
                               

     

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

        

Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ
Ἡ Ἁγία Μυρώπη ἢ Μερόπη ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
                           

    

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

           

Ὁ Προφήτης Σοφονίας
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Ἱερομόναχος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας γιατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος

          

     

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

     

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς
και η συν αυτή μαρτυρήσασα Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Μάρτυς

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς
Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας
                             

       

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

          

Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ