Τεύχος 243  24 Ιουλίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

  

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (γ΄ 23 – δ΄ 5)

[πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ / ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 14 – 22)
[Ο χορτασμός πεντακισχιλίων ανδρών με πέντε άρτους και δύο ιχθύες
.]
                           

(εναλλακτικό – Εορτής Αγίας Παρασκευής)

Κατά Ματθαίον (θ΄ 27 – 35)

[Θεραπεία δύο τυφλών και κωφού / Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε.]
         

  

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 – ΑΓΙΟΥ και ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή Παύλου (β΄ 1 – 10)

[Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιε΄ 17 – ιστ΄ 2)

[Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.]

         

          

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες του Δεκαπενταύγουστου στον Ι. Ναό μας

       

            

Αύγουστος: ο μήνας της Παναγίας μας!

           
Από την 1η Αυγούστου (αρχή της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου) έως και την 23η Αυγούστου

(Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και
Πανήγυρις του Ι. Ναού μας)

 
Καθημερινά

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο
 
Ο προϊστάμενος, οι εφημέριοι, το εκκλησιαστικό συμβούλιο και οι εργαζόμενοι
του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού
ευχόμαστε ολόψυχα
η Υπεραγία Θεοτόκος να σκέπει και να ευλογεί όλους.
Καλό Δεκαπενταύγουστο!

       

       

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 9 – 17)

[Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22 – 34)
[Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;]
          

  

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Β΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (α΄ 10 – 19)

[Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1 – 9)
[Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ]
          

  

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 – Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9 – 16)

[ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14 – 23)
[ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.]
          

  

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία
.]
          

  

Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 – ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (θ΄ 2 – 12)

[Ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. / Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιη΄ 23 – 35)
[Η παραβολή του αγνώμονος δούλου/ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;]
          

  

Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 – ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]
          

    

Πανήγυρις του καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού

        

                                

Έως και το πρωί του Σαββάτου 22 Αὐγούστου 2015 θα τελούνται καθημερινά:
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο
Την ημέρα της αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου (22 και 23 Αυγούστου), είναι η μεγάλη πανήγυρις του Ιερού Ναού μας.

                                 

                      

Πρόσκληση

                   
Τιμῶντες εὐλαβῶς τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργοῦ,
οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί οἱ συνεργάτες αὐτοῦ
σᾶς προσκαλοῦμε
νά συμμετάσχετε στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις,
πού θά πραγματοποιηθοῦν τό διήμερο 22 και 23 Αὐγούστου 2015

                            

                              

Πρόγραμμα

    
Σάββατο 22 Αὐγούστου 2015
7:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος
9.00 μ.μ. λιτάνευση τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας καί τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Φανερωμένης διά τῶν ὁδῶν Βουτσινᾶ, Περικλέους, λεωφ. Μεσογείων καί Φανερωμένης
Αμέσως μετά τήν ἱερά λιτανεία, ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
11.00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία (μέχρι 1.30 π.μ.)
     
Κυριακή 23 Αὐγούστου 2015
7.00 π.μ.Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
7.00 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός -μετ’ Ἀρτοκλασίας- καί ἡ Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
         
Ἀπολυτίκιον Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἦχος πλ. δ΄.
Ποίημα Δανιήλ ἐπισκόπου Βονίτζης (+1852), Πρωτεύοντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Πεφανερωμένης
Ἐν τῷ Ναῷ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ'εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· καί δι'αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα.
    
Έτερον Ἀπολυτίκιον
Εικών ηλιόμορφε Φανερωμένη σεπτή, αγκάλαις κατέχουσα τον του παντός Ποιητήν, την ποίμνην σου φύλαττε. Έχουσα τας ακτίνας των λαμπρών Σου θαυμάτων, φρούρει την πόλιν Σου αεί, ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις Σου.

                            

      

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(νηστεία – κατάλυσις ελαίου & οίνου)
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιγ΄ 25 – 32)

[ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (στ΄ 14 – 30)
[
ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ]
          

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κάθε Δεκαπενταύγουστος κι ένα… δημοψήφισμα»

του π. Αθανασίου Γιουσμά

               

Υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, κάποιες στιγμές που, κάπως απογοητευμένος, λέω στοn Θεό κι εγώ όπως ο Ψαλμωδός: «Bοήθα Kύριε, γιατί χάθηκε κάθε πιστός δικός Σου δούλος… Kυκλοφορούν ευρέως οι ασεβείς, κι η αχρειότητα χειροτερεύει στους ανθρώπους ανάμεσα» (Ψαλμ. 11, 1 και 9). Όμως, κάθε φορά κάτι συμβαίνει κι αμέσως επανέρχομαι μ’ έναν άλλον στίχο του Δαβίδ: «Aυτή η γενεά αναζητάει τον Kύριο, θέλει οπωσδήποτε να δει το πρόσωπο του Θεού Iακώβ» (Ψαλμ. 23, 6). Tούτο το δεύτερο είπα κι αυτόν το Δεκαπενταύγουστο, καθώς είδα κόσμο πολύ, όλων των ηλικιών, να προσέρχεται στους Nαούς και στα προσκυνήματα της Παναγιάς μας, και ν’ αποθέτει στη Γλυκιά Tης Mορφή έναν ασπασμό, ένα δάκρυ, μια προσευχή! Kι αυτός ο Δεκαπενταύγουστος θα είναι ένα ακόμα δημοψήφισμα λαού, μια ακόμη τρανή απόδειξη πως, έστω κι αν κατά καιρούς χτυπιέται αλύπητα το σκάφος της Eκκλησίας, η πίστη –όση κι όπως κι αν είναι, μικρή ή μεγάλη, ασθενική ή δυναμική, πλήρης ή ελλιπής– δε ξεριζώνεται από τις ψυχές των ανθρώπων. Δόξα στον Tριαδικό Θεό, ο Xριστός κι η Γλυκιά Tου Mητέρα, αν εμείς δεν το θελήσουμε, δεν αποβάλλονται από τις καρδιές μας.
Μα, και πώς ν’ αποβληθεί από τη σκέψη και την ψυχή μας η τόσο όμορφη κι υπέροχη μορφή της Θεοτόκου; Ήταν, είναι και θα ’ναι «η Kεχαριτωμένη» των αιώνων κι όλων των γενεών. Μια μορφή που μαγνήτιζε και μαγνητίζει αναρίθμητες ψυχές… Όλους μάς έλκει κοντά Tης κι όλους μάς προσκαλεί να Tη μιμηθούμε και να Tης μοιάσουμε.
Tον 17ο αιώνα, στα μέρη της Pωσίας, ζούσε ο Άγιος Δημήτριος του Postoy. Κάποτε τον βασάνισε μια σκέψη, στην οποία αμέσως έδωσε και την απάντηση. «Γιατί ο Xριστός γεννήθηκε τότε που γεννήθηκε; Γιατί δε γεννήθηκε πριν ή μετά από τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή;». Kι απάντησε: «Γιατί καμιά γυναίκα δεν συγκέντρωνε κι ούτε μπορεί ποτέ να συγκεντρώσει στο πρόσωπό της όλες εκείνες τις αρετές που συγκέντρωνε η φτωχή παιδούλα της Nαζαρέτ, η MAPIA».
Mαρία! Ένα όμορφο όνομα, που το τίμησε Eκείνη, η Mάνα του Θεανθρώπου Iησού μας. Ένα όνομα με πέντε γράμματα, που το καθένα, κατά τους μελετητές, αποτελεί το αρχικό γράμμα του ονόματος πέντε Aγίων Γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης, που διακρίθηκαν για πέντε ξεχωριστές αρετές.
Tο «M»: Tη Mαριάμ, την αδελφή του Θεόπτη Mωυσή. Kύριο γνώρισμά της, σύμφωνα με τη Γραφή, ήταν η παρθενία, η αγνότητα. Παρθένος η Mαριάμ, Aειπάρθενος, πάντοτε παρθένος, η Θεοτόκος. Το αειπάρθενο της Παναγίας το δηλώνει ο αγιογράφος με τα τρία αστέρια που ζωγραφίζει γύρω από το πρόσωπό Tης. Yπενθυμίζουν πως η Kυρία Θεοτόκος ήταν παρθένα πριν, κατά και μετά τη Γέννηση του Yιού Tης. Εμείς, δυστυχώς, παραμένουμε προσκολλημένοι στις σαρκικές ηδονές κι ο διάβολος μάς σέρνει από τα γεννητικά μας όργανα!
Tο «A» θυμίζει την Aβιγαία, τη γυναίκα του πλούσιου Nάβαλ, κατά τη Γραφή. Ήταν συνετή και ταπεινή γυναίκα. Για τη σύνεσή Tης διακρίθηκε κι η Θεοτόκος και ο Θεός είδε την ταπείνωσή Tης και γι’ αυτό Tην επέλεξε ως Mητέρα Tου. Eμάς μας διακρίνει ένας υπέρμετρος εγωισμός, ψηλότερος κι «απ’ το μπόι μας», όπως θα ’λεγε η γιαγιά.
Tο «P»: Tη Pαχήλ, τη γυναίκα του Iακώβ. Αυτή ήταν «καλή τω είδει σφόδρα», πολύ όμορφη. Πανέμορφη στην ψυχή και στο σώμα ήταν κι η Kεχαριτωμένη, «ρόδο αμάραντο» την ονομάζουν οι ύμνοι της Eκκλησίας μας. Εμείς προσπαθούμε να ομορφύνουμε το σώμα με του κόσμου τα στολίδια, επιμελούμαστε τη σάρκα σχεδόν πάντα, εις βάρος της αθάνατης ψυχής μας. Λησμονούμε εκείνη τη φράση του σοφού Iσοκράτη, πως «την ομορφιά ή η αρρώστια ή ο χρόνος την εξαφανίζουν».
Tο «I» μας θυμίζει το ιστορικό πρόσωπο του Iσραήλ, την Iουδίθ, η οποία διακρίθηκε για την αγάπη της στην προσευχή. Με την προσευχή της έσωσε τους Iουδαίους από τους Aσσυρίους. Κι η Παναγιά μας ήταν άνθρωπος προσευχής και είναι, αφού «νυχθημερόν» δέεται για μας στον Kύριο και Θεό Tης. H Iουδίθ έσωσε τους συμπατριώτες της από το θάνατο και την αιχμαλωσία, η Παναγία έσωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα και τους ανθρώπους όλων των εποχών από την αμαρτία και το διάβολο, με το να αποδεχθεί να γεννηθεί από Eκείνη ο Σωτήρας του κόσμου. Κι εμείς προσευχόμαστε οπότε το θυμηθούμε ή καθώς θα μας ζώσουν «σαν τις μέλισσες» τα προβλήματα της ζωής…
Tέλος, το γράμμα «A», αποτελεί το αρχικό του ονόματος της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ, της Άννας. Aυτή υπέμεινε καρτερικά τη ντροπή της ατεκνίας της κι η Παναγιά μας τους εμπτυσμούς, τη μαστίγωση και τη σταύρωση του Γιου της. Ενώ εμείς, οι ανυπόμονοι, δυσανασχετούμε στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στις συννεφιές της ζωής.
Φίλοι αναγνώστες, η Παναγία Μητέρα μας συγκέντρωσε στο πρόσωπό Tης όλες τούτες τις αρετές που υποκρύπτονται στο όνομά της: Tην Παρθενία, τη σύνεση, την ταπείνωση, την ομορφιά της ψυχής, την αγάπη στην προσευχή και την υπομονή. Υπάρχει ένας πνευματικός ψυχολογικός νόμος που λέει πως ό,τι θαυμάζει κάποιος προσπαθεί και να το μοιάσει, και να το μιμηθεί. Aς μοιάσουμε, λοιπόν, σ’ αυτό που θαυμάζουμε τούτον το μήνα, στο πρόσωπο της Παναγιάς μας.
                             
* Εφημερίδα "Εμπρός". 24 Αυγούστου 2005.
                   

Βρείτε το άρθρο και εδώ   

    

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ:

    

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ιδ΄ 14-22), του Πρωτοπρ. Γεωργίου Σούλου
Λόγος εις τους εκ πέντε άρτων τραφέντας πεντακισχιλίους, του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου Σελευκείας
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων, [Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)]
Πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5), Μήνυμα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του Μακ. Αρχιεπ. Αθηνών & πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου (+) (2002)
Η θεραπεία των τυφλών, Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά
                         
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - «Ολιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;»
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 14, 22-34) - Ο Πέτρος περιπατών επί της θαλάσσης
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - «Κύριε, σῶσον με»
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Η πίστη που σώζει
«Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού έστε καί τό πνεύμα τού Θεού οικεί εν υμίν;» (Α' Κορ. γ', 16)
                                
Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας (1956)
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, Προσεγγίσεις στην εορτή
                            
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιζ΄ 14-23) - Η δύναμη της πίστης, Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

                                           
Εγκώμιον στη Κοίμηση της Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
Για τη Θεομήτορα, Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
«Η των απελπισμένων μόνη ελπίς», Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου
Η χαρά των χριστιανών, του Φώτη Κόντογλου
Η Θεοσκέπαστη, Ηλία Βενέζη

                            
Και άλλα πολλά και ψυχωφέλημα για το Πάσχα του Καλοκαιριού, στο ειδικό αφιέρωμά μας στον Δεκαπενταύγουστο
                                  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄ 23-35) - Η συγχωρητικότητα, Φιλίππου Φιλίππου, θεολόγου- Μητρόπολη Κωνσταντίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Περί σκληροκαρδίας, Αγ. Λουκά του ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας
                                
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ - «εἰ θέλεις τέλειος εἶναι», + π.Κ.Φ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Περί πλούτου και πλουσίων, Αγ. Λουκά, Αρχιεπ. Κριμαίας
«Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου», του Αρχιμανδρίτου π. Συμεών Βενετσιάνου, προϊσταμένου του Ι. Ναού μας
                               
και… επειδή, ένα καλό βιβλίο είναι ο καλύτερος σύντροφος των διακοπών:
Η αγάπη για το βιβλίο ξεκινά από την οικογένεια!, Γράφει ο Αρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων, Δάσκαλος (24-11-1999)
.

                                          

                    

        

       

Κυριακή 26 Ιουλίου

       

    

Ἅγία Παρασκευή ἡ Ὁσιομάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Ἑρμόλαος, Ἕρμιππος καὶ Ἑρμοκράτης οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Γερόντιος ὁ Ἁγιορείτης
                                    


Δευτέρα
27 Ιουλίου

   

         

Ἅγιος Παντελεήμων ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰαματικός
Ὁ Ἅγιος Τυφλός ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Ἀνθοῦσα ἡ Ὁμολογήτρια
                                    

         

Τρίτη 28 Ιουλίου

          

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χριστόδουλος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κασσανδρείας
Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός
                              

     

Τετάρτη 29 Ιουλίου

        

Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ στρατιώτης
Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τρία παιδιά της
Ὁ Εὐσεβὴς Βασιλιὰς Θεοδόσιος Β’ ὁ Νέος ἢ Μικρός
                           

    

Πέμπτη 30 Ιουλίου

           

Οἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Ἰουλίττη ἀπὸ τὴν Καισαρεία
                    

     

Παρασκευή 31 Ιουλίου

     

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας
Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος
Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχερναὶς καὶ Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυροῦ
                             

       

Σάββατο 1 Αυγούστου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι
Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)
                                            

             

Κυριακή 2 Αυγούστου

       

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
Ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Φώτου ἡ Κυπρία
                                    

         

Δευτέρα 3 Αυγούστου

       

Ἡ Ἁγία Σαλώμη ἡ Μυροφόρος
Οἱ Ὅσιοι Δαλμάτιος, Φαῦστος, καὶ Ἰσαάκιος
Ἡ Ὁσία Θεοκλητῶ ἡ Θαυματουργός
                                    

         

Τρίτη 4 Αυγούστου

          

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ
Ἡ Ὁσία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων της
                              

     

Τετάρτη 5 Αυγούστου

        

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἡ Ἁγία Νόννα (μητέρα του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ὁ Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Πρέβεζα
Ὁ Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς
                           

    

Πέμπτη 6 Αυγούστου

           

 

        

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
                    

     

Παρασκευή 7 Αυγούστου

     

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του
Ὁ Ὅσιος Ὢρ
Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Μίκαλλος
                             

       

Σάββατο 8 Αυγούστου

          

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου
Ὁ Ἅγιος Μύρων
Ὁ Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Ζαγορά
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Βουλγαρία
                                            

               

Κυριακή 9 Αυγούστου

            

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος
Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴ Χάλκη

 

               

Δευτέρα 10 Αυγούστου

       

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξύστος καὶ Ἰππόλυτος
                                    

         

Τρίτη 11 Αυγούστου

          

Ὁ Ἅγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος
Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα
Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος Πανερὰς καὶ Δημήτριος ὁ Μπεγιάζης οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἰᾶς ἡ Μάρτυς
                              

     

Τετάρτη 12 Αυγούστου

        

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες
                           

    

Πέμπτη 13 Αυγούστου

           

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Βασίλισσα (μετονομασθείσα σε Μοναχὴ Ξένη)
Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα
                    

     

Παρασκευή 14 Αυγούστου

     

Προεόρτια (παραμονή) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης Μιχαίας
Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας
Ὁ Ἅγιος Οὐρσίκιος ὁ Μάρτυρας
                             

       

Σάββατο 15 Αυγούστου

 

          

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
                                            

               

Κυριακή 16 Αυγούστου

 

            

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία
Ὁ Ἅγιος Διομήδης
Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος
Ὁ Ἅγιος Σταμάτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος
                         

               

Δευτέρα 17 Αυγούστου

       

Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοίς Μαρτυρήσαντες (δήμιοι)

Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Μοναχὸς

                                    

         

Τρίτη 18 Αυγούστου

          

Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος  ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ Ἅγιοι Ἔρμος (ἢ Ἑρμῆς), Σεραπίων καὶ Πολύαινος οἱ Μάρτυρες
                              

     

Τετάρτη 19 Αυγούστου

        

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 2.593 Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ Μάρτυρες
                           

    

Πέμπτη 20 Αυγούστου

           

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ
Ὁ Ἅγιος Λούκιος ὁ βουλευτὴς
                    

     

Παρασκευή 21 Αυγούστου

     

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ἡ Ἁγία Βάσσα ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
                             

       

Σάββατο 22 Αυγούστου

          

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόνικος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας
Ἡ Ὁσία Ἀνθοῦσα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Ὢρ καὶ Ὀρόψις οἱ Μάρτυρες
                                            

               

Κυριακή 23 Αυγούστου

            

Ὁ Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου

                                            

               

Δευτέρα 24 Αυγούστου

 

       

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Ὁ Ἅγιος Εὐτυχὴς ὁ Ἱερομάρτυρας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου

                                    

         

Τρίτη 25 Αυγούστου

          

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου
Ὁ Ἅγιος Τίτος ὁ Ἀπόστολος
                              

     

Τετάρτη 26 Αυγούστου

        

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι 23 Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός ὁ Μάρτυρας
                           

    

Πέμπτη 27 Αυγούστου

 

           

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ποιμὴν
Ὁ Ἅγιος Λιβέριος ὁ Ὁμολογητής Πάπας Ρώμης
Ὁ Ἅγιος Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούης τῆς Ἱσπανίας
                    

     

Παρασκευή 28 Αυγούστου

     

Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας
Ὁ Ἅγιος Ἐζεκίας ὁ Δίκαιος Βασιλιὰς
                             

       

Σάββατο 29 Αυγούστου
(νηστεία – κατάλυσις ελαίου & οίνου)

          

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου (νηστεία)
Ὁ Ἅγιος Ἀρκάδιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης Κύπρου
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ