Τεύχος 242  17 Ιουλίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 – ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Τίτον Επιστολή Παύλου (γ΄ 8 – 15)

[Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ε΄ 14 – 19)

[Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη.]
      

      

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 – ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ του Θεσβίτου
Ο Ἀπόστολος
Καθολική Επιστολή Ιακώβου (ε΄ 10 – 20)

[Μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε.]

              

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (δ΄ 22 – 30)

[Οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.]
       

     

Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (δ΄ 22 – 27)

[Πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

              

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (η΄ 16 – 21)

[Οὐδεὶς λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.]
         

     

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής
στο Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στο "Σήμαντρο"

(Ελ. Βενιζέλου 59Α)
την παραμονή της ημέρας της μνήμης της
Τρίτη 21 Ιουλίου, από 9:00 μ.μ. έως 1:00 π.μ.
Κατά την διάρκεια της ιεράς αγρυπνίας θα τεθούν σε προσκύνηση, η ιερά εικόνα και το μικρό τμήμα από το Ιερό λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, που φυλάσσονται στο “Σήμαντρο”.

    

 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης αφιερωμένη στον
απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου 1955-1959

Κηποθέατρο του δήμου Παπάγου-Χολαργού Κορυτσάς 6,
(6η στάση Παπάγου), στο Άλσος Παπάγου
Κυριακή 19 Ιουλίου, 9.00 μ.μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δημοτικοί παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα της ενορίας μας
Προβολή γύρω από τον αγώνα της ΕΟΚΑ
Παρουσιάσεις από νέους της ενορίας μας

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Το Σύμβολο της Πίστεως»

               

Η πίστη της Εκκλησίας μας έχει διατυπωθεί στο «Σύμβολο της Πίστεως», που λέγεται αλλιώς και «Πιστεύω». Το «Πιστεύω» είναι ένα κείμενο, που περιέχει σε συντομία τις βασικές αλήθειες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης.
Στην αρχή υπήρχαν πολλά Σύμβολα (των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κλπ.). Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται «Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως», γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους (οι οποίες συνήλθαν αντίστοιχα στη Νίκαια της Βιθυνίας και στην Κωνσταντινούπολη) και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ομολογίες.
Αποτελείται από 12 άρθρα. Τα 7 πρώτα άρθρα διαμορφώθηκαν από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο (Νίκαια Βιθυνίας, 325 μ.Χ.). Τα υπόλοιπα 5 άρθρα διατυπώθηκαν στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη, 381 μ.Χ.).
Στα 9 πρώτα άρθρα κυριαρχεί το ρήμα «πιστεύω», στο 10 το ρήμα «ομολογώ», στα άρθρα 11 και 12 το ρήμα «προσδοκώ».
Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Θεό-Πατέρα. Από το 2ο μέχρι το 7ο στον Υιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το 8ο στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Το 9ο στην Εκκλησία. Το 10ο στο Βάπτισμα. Το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών και το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία.
Σ’ αυτές τις Οικουμενικές Συνόδους, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ξεχώρισαν την αλήθεια από την πλάνη. Είπαν τι ακριβώς πιστεύει και αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντίθεση με τους αιρετικούς.
Το Σύμβολο της Πίστεως, ή αλλιώς «Πιστεύω», το λέμε κυρίως στο μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ιερές Ακολουθίες. Με αυτό αναγνωρίζονται οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.

   

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη. Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.

2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.

Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού.

3. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Ο Υιός του Θεού, για τη δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα μ’ εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο πάνω στη γη.

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.

5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.

Και αναστήθηκε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.

6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στον ουρανό με τη δύναμη που είχε ως Θεός, δοξάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση. Ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Του.

7. Και πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.

8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λάλησαν δια των προφητών.

Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί Τους. Καθοδήγησε τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα.

9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλα την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και  οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων.

10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.

11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

      

Βρείτε το άρθρο και εδώ  

     

Διαβάστε επίσης:

    

Κυριακή των Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Ματθ. 5, 14-19)
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι: η κοινωνία, η έκφραση και η αλήθεια της Εκκλησίας
Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος
Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, του Πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη
Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, «Ο ΣΩΤΗΡ» 1-7-2012
Αίρεση: κίνδυνος που απειλεί την ψυχή μας!
και άλλα πολλά και σημαντικά περί αιρέσεων, στη σχετική ενότητα “Οι αιρέσεις”του δικτυακού μας τόπου
Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη, του Αρχιμ. Σπυρίδωνος Πετεινάτου, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας
Φῶς καὶ παιδιά – «Υμείς εστέ το φως του κόσμου», του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστῖνου (†)
Φως και Αλάτι, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Μ. Μεταλληνού
Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα, του π. Αθανασίου Μυτιληναίου (+) (Απομα-γνητοφωνημένη ομιλία)
Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

              

                    

        

       
Κυριακή 19 Ιουλίου

   
Ἡ Ὁσία Μακρίνα (Ἀδελφὴ τοῦ Μ. Βασιλείου)
Ὁ Ὅσιος Δίος
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Σαββαΐτης

 

   

Δευτέρα 20 Ιουλίου

       

Ὁ Προφήτης Ἠλίας
                                    

         

Τρίτη 21 Ιουλίου

          

Οἱ Ὅσιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης
Οἱ Ἅγιοι Θεόφιλος, Τρόφιμος καὶ ἄλλοι 13 Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἰοῦστος καὶ Ματθαῖος
                              

     

Τετάρτη 22 Ιουλίου

        

Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἡ μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Αγίας Μαρίας Μαγδαλινής, στο Παρεκκλήσιο του "Σημάντρου" την παραμονή της ημέρας μνήμης της
(Τρίτη 21 Ιουλίου, 9:00 μ.μ – 1:00 π.μ.)
Ἡ Ἁγία Μαρκέλλα ἡ Παρθενομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Μενέλαος
                           

    

Πέμπτη 23 Ιουλίου

           

Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βιτάλιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ
Ὁ Ἅγιος Θύρσος

Ἡ Ὁσία Πελαγία ἡ Τηνία
                    

     

Παρασκευή 24 Ιουλίου

     

Ἡ Ἁγία Χριστίνα ἡ Μεγαλομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Κίο
Ὁ Ἅγιος Ἀθηναγόρας ὁ Ἀθηναῖος, ὁ Ἀπολογητής
Ὁ Ἅγιος Θεόφιλος ὁ Νεομάρτυρας
                             

       

Σάββατο 25 Ιουλίου

          

Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας, μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Μνήμη Ἁγίων Πατέρων Ε’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ἡ Ὁσία Ὀλυμπιάδα ἡ Διακόνισσα
Ἡ Ὁσία Εὐπραξία
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ