Τεύχος 224  13  Μαρτίου 2015

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 – ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

    

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 14 – ε΄ 6)

[Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;.]
    

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος στον Ι. Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), 15 Μαρτίου
7:00 π.μ.
Ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου), ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου
Δέν θά τελεσθεῖ Β΄ Θ. Λειτουργία
6:00 μ.μ.
Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός
        
ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
        
ΤΡΙΤΗ 17 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
        
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Μαρτίου
7:00 μ.μ.
Ἡ Θ΄ Ὥρα καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
        
ΠΕΜΠΤΗ 19 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Μαρτίου
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5:00 μ.μ.
Α΄ Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ΄ Στάση)
7:00 μ.μ.
Β΄ Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Δ΄ Στάση)
        
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μαρτίου
7:00 π.μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)
6:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός

      

                   

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»

       

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ σημαία τῶν χριστιανῶν. Μέσα ὅμως στό χριστιανικό πλήρωμα ὑπάρχουν καί μερικοί χριστιανοί, πού ὑποστέλλουν τή σημαία τοῦ Σταυροῦ. Καλεσμένοι νά εἶναι ἀξιωματικοί καί στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, ντρέπονται ἤ διστάζουν νά ἀγωνισθοῦν κάτω ἀπό τή Σημαία Του.
Φαινόμενο ἀνησυχητικό γιά τή χριστιανική παράταξι. Τό ἐπισημαίνει ὁ μεγάλος στρατηγός τοῦ χριστιανικοῦ ἀγῶνος, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Στή σημερινή περικοπή περιγράφει τό φαινόμενο αὐτό καί τό ἀντιμετωπίζει μέ ὑπέροχο τρόπο.
Ὅλοι βέβαια οἱ χριστιανοί ζοῦμε σήμερα μέσα στή σύγχρονη κοινωνία, μέσα σ’ἕνα περιβάλλον, ὅπου ἐπικρατοῦν συνήθειες ξένες πρός τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καί τό χριστιανικό τρόπο ζωῆς. Οἱ περισσότεροι βέβαια μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τίς ἐπιδράσεις αὐτές τοῦ κόσμου. Ὑπάρχουν ὅμως καί μερικοί «χριστιανοί», πού συμπεριφέρονται ὅπως καί οἱ κοσμικοί, ὄχι γιατί εἶναι κοσμικοί ἀλλά «μόνον ἵνα μή τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκονται». Γιά νά μή χαρακτηρισθοῦν ἀπό τούς ἄλλους καθυστερημένοι τάχα καί ὀπισθοδρομικοί! Στίς κοινωνικές συναναστροφές, στά γραφεῖα, τά καταστήματα, τούς στρατῶνες, τά σχολεῖα κ.λ.π. θά συναντήση κανείς ἀρκετούς τέτοιους «Χριστιανούς».
Δέν ἐκδηλώνονται. Δέν ἀποκαλύπτουν τίς χριστιανικές ἀντιλήψεις τους. Δέν τολμοῦν νά διαμαρτυρηθοῦν γιά κάτι ἄσχημο πού βλέπουν ἤ ἀκοῦνε. Κλείνουν τό στόμα. Κάνουν ἴσως τόν ἀδιάφορο ἤ καί συμφωνοῦν μέ ὅσα λέγονται καί γίνονται, ὄχι γιατί τά πιστεύουν, ἀλλά «μόνον ἵνα μή τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται»! Φοβερό, ἀλήθεια, κατάντημα γιά χριστιανούς, πού πρέπει νά εἶναι «φῶς τοῦ κόσμου» καί «ἅλας τῆς γῆς» (Ματθ. ε΄ 13,14).
Ὅμως ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ὑψώνει τό ἀνάστημά του καί διακηρύττει, ὅτι τό δικό του καύχημα εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ! «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Καυχῶνται γύρω σου οἱ ἄνθρωποι, ἀδελφέ μου, γιά τήν καταγωγή τους, τίς θέσεις τους, τά πλούτη τους, τίς ἁμαρτωλές τους ἀπολαύσεις. Μήν ἐντυπωσιάζεσαι. Ὅλα αὐτά εἶναι πράγματα χωρίς σημασία. Μίλησε ὅμως καί σύ. Ὕψωσε τό ἀνάστημά σου καί διακήρυξε μέ τά λόγια σου καί τή ζωή σου, ποιό εἶναι τό ἀληθινό καύχημα γιά τόν ἄνθρωπο. Δεῖξε τήν ἁγνή σου καρδιά πού τήν καθάρισε τό αἷμα τοῦ Ἐσταυρωμένου. Διηγήσου πῶς σέ μεταμόρφωσε ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ. Μίλησε σέ γνωστούς καί ξένους γιά τό μεγάλο σου καύχημα, τά παιδιά σου, πού μέ τή δύναμι τοῦ Σταυροῦ ἀγωνίζονται «τόν καλόν ἀγῶνα» καί νικοῦν τή χυδαιότητα καί τή διαφθορά, πού τούς περικυκλώνουν. Δεῖξε σύ, χριστιανή γυναίκα, μέ τή ζωντανή πίστη σου καί τίς θυσίες σου μέσα στήν οἰκογένειά σου, μέ τήν πλούσια κοινωνική σου δράση, πού τήν κάνεις κάτω ἀπ’ τή σημαία τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὅτι αὐτό εἶναι τό ἀληθινό καύχημά σου. Τή στιγμή πού οἱ ἄλλοι, βυθισμένοι στήν ματαιότητα καί τήν ἀνθρωπαρέσκεια, καυχῶνται γιά τά «σκύβαλα» τῆς ζωῆς, ἐσύ Χριστιανέ, ὕψωσε τή σημαία σου, τό καύχημά σου, τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος, μιλάει καί γιά τήν «καινή κτίσι», τή νέα δημιουργία πού ἀπεργάζεται ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο καί τήν ἱστορία. Ὅμως, ἡ καινή αὐτή κτίσις δέν μπορεῖ νά ἐγκατασταθῆ στόν κόσμο καί τήν ἱστορία μέ φοβισμένους καί δειλούς «Χριστιανούς». Ἡ νέα δημιουργία θέλει ἀγωνιστές, θέλει μαχητές, μέ καύχησιν ἐν Χριστῷ, μέ τό κεφάλι ψηλά. Διότι δέν ἔχουν τίποτε νά φοβηθοῦν, τίποτε νά ντραποῦν. Δέν ἀνήκουν στό στρατόπεδο τῆς ἁμαρτίας, πού φέρνει ντροπή. Ἀνήκουν στό στρατόπεδο τοῦ Χριστοῦ, στίς ἐπάλξεις τοῦ ὁποίου ὑψώνεται ἡ Σημαία Του, ὁ ματωμένος Σταυρός Του. Τιμή καί χαρά, εἰρήνη καί ἔλεος σ’αὐτούς πού ζοῦν καί μάχονται κάτω ἀπ’ τήν ἱερώτερη αὐτή Σημαία τοῦ κόσμου. ΑΜΗΝ!

   

Βρείτε το άρθρο και εδώ  

  

Διαβάστε επίσης:

    

Γ΄ Κυριακή των Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως
Γ΄ Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Ομιλία εις τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Ο Σταυρός του Χριστού... και ο σταυρός του χριστιανού!, του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου
Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως: Ο Σταυρός του Χριστού, η ωραιότης της Εκκλησίας!, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δορμπαράκη
Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν, Νικηφόρου ιερομονάχου του Κρητός
Συμπορευθώμεν..., Ομιλία του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου (7/4/2013)
«Ει μη εν Προσευχή και Νηστεία», του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann
Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν
   
 Ακούσματα:

     
Κυριακή Γ΄ Νηστειών 2014 (Σταυροπροσκυνήσεως) [π. Συμεών Βενετσιάνος]
Η πηγή της ζωαρχίας [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

  
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στη Μεγάλη Σαρακοστή.
   

   

        

       
Κυριακή 15 Μαρτίου

       

Ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος Ἐπίσκοπος Βρετανίας
Ὁ Ἅγιος Νίκανδρος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Αἰγύπτῳ
Ὁ Ἅγιος Μανουὴλ ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Σφακίων
                                    

 

Δευτέρα 16 Μαρτίου

       

Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ ἐν Πάτμῳ
Ὁ Ἅγιος Σαβίνος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ ἐξ Ἀναζαρβοὺ τῆς Κιλικίας
Ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ὁ Θαυματουργός

                                    

         

Τρίτη 17 Μαρτίου

          

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
Ὁ Ἅγιος Λάζαρος ὁ Δίκαιος, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος
Ὁ Ἅγιος Πατρίκιος Ἀπόστολος τῆς Ἰρλανδίας
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁσιομάρτυρας
                              

     

Τετάρτη 18 Μαρτίου

        

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
Οἱ Ἅγιοι Εὐκαρπίων καὶ Τρόφιμος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες
Ὁ Ὅσιος Ἀνανίας ὁ Θαυματουργός
                           

    

Πέμπτη 19 Μαρτίου

         

Οἱ Ἅγιοι Χρύσανθος καὶ Δαρεία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Κλαύδιος, Ἱλαρία, Ἰάσονας καὶ Μαῦρος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Παγχάριος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Τορναρᾶς
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Καραμάνος (ἢ Κασσέτης)
               

     

Παρασκευή 20 Μαρτίου

      

Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο (Δ΄ στάσις)

Οἱ Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες

Οἱ Ἁγίες Ἀλεξανδρία, Εὐφημία, Εὐφρασία, Ἰουλιανή, Θεοδοσία, Κλαυδία καὶ Ματρώνη οἱ Μάρτυρες ἐν Ἀμινσῷ
Ὁ Ὅσιος Κουθβέρτος ἐκ Βρετανίας
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος
Ὁ Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ Ἱερομάρτυρας ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης
                             

       

Σάββατο 21 Μαρτίου

         

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Μαυρουδής
Ὁ Ἅγιος Θωμᾶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Βήρυλλος Ἐπίσκοπος Κατάνης
Οἱ Ἅγιοι Δομνίνος καὶ Φιλήμων οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Σεραπίων ὁ Σιδώνιος
Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ ἐκ Βυρίτσας Ρωσίας
                                            

                 

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ